DB Browser 1.7.0

DB Browser 1.7.0

Philip A. Chapman – Open Source
DBBrowser is a program that can be used to
run queries and view the structure of
databases. It was designed to work with as
many RDBMS systems as possible using JDBC.
It uses a plugin API and can connect to any
system for which a JDBC driver exists.

Tổng quan

DB Browser là một Open Source phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Philip A. Chapman.

Phiên bản mới nhất của DB Browser là 1.7.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

DB Browser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

DB Browser Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho DB Browser!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản