DB Browser 1.7.0

DB Browser 1.7.0

Philip A. Chapman - Open Source
DBBrowser is a program that can be used to
run queries and view the structure of
databases. It was designed to work with as
many RDBMS systems as possible using JDBC.
It uses a plugin API and can connect to any
system for which a JDBC driver exists.

Tổng quan

DB Browser là một Open Source phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Philip A. Chapman.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DB Browser là 1.7.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.7.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

DB Browser yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

DB Browser Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho DB Browser!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có DB Browser cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản